Page 4 - Terrorisme
P. 4

Blodigterrorisme

Destørste,værsteogflesteterrorhandlingerbliverhverkenbegåetafhøjreekstremister,
venstreorienteredebevægelserellerafvredemuslimer.

Devestligestormagtergørkonsekventbrugafstatsterrorisme,nårdeførerkrigog
besætterandrelande.

IJapangikUSAspecifikteftercivile,dademedtoatombomberdræbte129.000
menneskeriHiroshimaogNagasaki.Detsammegjorde”deallierede”i1945,dade
kastedemereend3.900tonseksplosiveroverdentyskebyDresden,hvormange
tusinderafcivilemistedelivet.

Iløbetaf1950’erneog1960’erneudsatteFrankrigcivilbefolkningeniAlgerietfor
gentagnemassedrab,massevoldtægterogomfattendebestialsktortur.

UnderdenvestligebesættelseafIrak2003-2011mistedemereendenmillionirakere
livet.Enafdemestdødeligebesættelserimenneskehedenshistorie.

Skullederlavesenlisteoverkrigeogmilitærbesættelser,hvorvestligestatersystematisk
ergåeteftercivile,villedennelisteværemegetlang.”Drabpåcivileforrealiseringafet
politiskmål”ermerereglenendundtagelsen,nårVestenførerkrig.

Målethelligermidlet

Bådeivestligpolitiskteoriogrealpolitiskpraksisanvendesprincippet”målethelliger
midlet”.Detbetyder,atethvertidealpotentieltkantilsidesættes,såfremtdettjeneret
mål,somharhøjnokprioritet.

DetersomfølgeafdenneMachiavellisme,atdetiVestenikkeblotundladesenstemigt,
atbetegneatombombningenafHiroshimaogNagasakisomterrorisme… detvar
ligefremforståeligtoglegalt,fordidetfikjapanernetilatovergivesig!

Etandettydeligteksempelpådetteprincipsanvendelsevar,dadendaværende
amerikanskeudenrigsminister,MadeleineAlbright,utvetydigtsvarede,atsanktionerne
modIrakunderSaddam Husseinvarprisenværd,selvom devarårsagtil500.000
irakiskebørnsdød.

                        2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9